VÅRA OMRÅDEN

Vi biträder Dig i

Brottmål

Såsom målsägandebiträde för Dig som blivit drabbad av ett brott, under förundersökningen och vid rättegång mot den misstänkte samt därefter vid reglering av skadestånd.

Såsom offentlig eller privat försvarare för Dig som är misstänkt för ett brott, under förundersökningen och vid rättegång.

Såsom särskild företrädare för barn när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon under 18 år eller när den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller när det annars kan antas att vårdnadshavaren inte kommer att tillvarata barnets rätt.

Civilrätt

Familjerätt 

 

Vid tvist med annan, t ex vid fastighetsköp, avtalstvist eller arbetsrättslig
tvist.

Vid tvist om vårdnad, boende och umgänge med barn, fråga om underhållsbidrag eller fastställande av faderskap. 

Ekonomisk familjerätt

Vid bouppteckning, boutredning, arvskifte, bodelning efter äktenskapsskillnad  eller upphörande av samboförhållande, upprättande av testamente, äktenskapsförord eller samboavtal m.m. 

Förvaltningsrätt

Såsom offentligt biträde i mål rörande LVU, LPT, LVM och LRV och såsom ombud i t ex körkortsärenden, biståndsärenden och i ärenden mot Försäkringskassan. 

Personskaderätt

Mot skadevållande, försäkringsbolag eller Försäkringskassan i fråga om
rätt till ersättning.