VÅRA OMRÅDEN

Vi biträder Dig i

Brottmål

Såsom målsägandebiträde för Dig som blivit drabbad av ett brott, under förundersökningen och vid rättegång mot den misstänkte samt därefter vid reglering av skadestånd.

Såsom offentlig eller privat försvarare för Dig som är misstänkt för ett brott, under förundersökningen och vid rättegång.

Såsom särskild företrädare för barn när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon under 18 år eller när den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller när det annars kan antas att vårdnadshavaren inte kommer att tillvarata barnets rätt.

Ekonomisk familjerätt

Vid bouppteckning, boutredning, arvskifte, bodelning efter äktenskapsskillnad  eller upphörande av samboförhållande, upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal samt uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

Civilrätt

Uppdrag som godman enligt samäganderättslagen.

Förvaltningsrätt

Såsom offentligt biträde i mål rörande LVU, LPT, LVM.