OM OSS

Advokatbyrån startades av advokat Malin Wassén år 1992.Vår advokatbyrå arbetar med klienten i fokus efter advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Det innebär att vi följer regler om hur advokatbyrån skall drivas och skötas, om vårt arvode, om förhållandet till motpart och domstol och om jäv. En grundsten i de vägledande reglerna är att vi är skyldiga att vara lojal med vår klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa.

Vår filosofi är att bemöta byråns klienter på bästa sätt och med vår kunskap och erfarenhet ge kvalificerad juridisk rådgivning samt biträda våra klienter i domstol.

Vi hjälper Dig att söka

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Detta rättsskydd innebär att Din försäkring kan finansiera huvuddelen av Dina kostnader hos oss i samband med tvister som rör privatlivet. För att rättsskyddet i Din försäkring skall träda in måste tvist ha uppstått med en annan part. Du skall ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att Du ska ha haft Din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Om Du har en tvist med någon som Du har varit gift med eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan olika försäkringsbolag och vi hjälper Dig att kontrollera om Din tvist täcks genom Ditt försäkringsbolag. Självrisken som Du får betala uppgår normalt till 20 procent av det totala arvodet och minst 1.500 kr.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa Dig som inte kan få hjälp på annat sätt med advokatkostnaden. Om Du hamnar i en tvist som Du och Din motpart inte kan lösa kan Du behöva ta hjälp av oss. I praktiken är rättshjälp ett ekonomiskt stöd för vårt arvode som juridiskt biträde, till Dig som inte själv har möjlighet att betala för vår tjänst. Detta för att Du ska få möjlighet att få Din rätt prövad. Rättshjälp betalar kostnaden för Ditt ombud efter avdrag för den rättshjälpsavgift Du själv skall betala, vilken är anpassad efter Din ekonomiska status. Enligt lagen skall Du i första hand utnyttja rättsskyddet i Dina privata försäkringar. Om Du inte har en försäkring som täcker den aktuella angelägenheten eller saknar försäkring och på grund av Din ekonomiska bakgrund inte borde haft en, kan Du ha rätt till rättshjälp.

Tvist om vårt arvode

Om Du såsom vår klient har invändning mot vårt debiterade arvode kan Du vända Dig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodesfrågan eller andra ekonomiska krav å vår advokatbyrå prövad.
Mer information hittar Du på advokatsamfundets hemsida.

Behandling av personuppgifter

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som i andra fall behandlas när uppdraget administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till advokatbyrån men om så inte sker kan vi inte åta oss ett uppdrag för Dig eftersom vi då inte kan genomföra nödvändig jävs- och (i förekommande fall) penningstvättskontroll.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna är att vi ska kunna fullgöra det avtal som ligger till grund för det uppdrag vi åtagit oss. I relation till personal på rättsvårdande myndigheter, klienters företrädare, vittnen, motparter, motpartsombud osv. grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår klients intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Advokatbyrån kommer inte att lämna ut Dina personuppgifter till utomstående annat än i följande fall;

  • Det särskilt har överenskommits mellan advokatbyrån och Dig,
  • Då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter,
  • Om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol,
  • För det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter.
Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som Du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan Du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända Dig till tillsynsmyndigheten i det land där Du bor eller arbetar.

Du är välkommen att kontakta oss om Du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.