OM OSS

Advokatbyrån startades av advokat Malin Wassén Kjellberg år 1992 och vi var då verksamma i Alingsås och senare i Vänersborg. Numer har vi vårt huvudkontor beläget i centrala Uddevalla samt mottagningskontor i Brålanda och La Garde Freinet, Frankrike. Idag arbetar två jurister och en sekreterare på advokatbyrån. Sedan den 1 januari 2017 har advokatbyrån kontorsgemenskap med vår tidigare kollega advokat Ann Andersson, som driver egen verksamhet under firman Advokat Ann Andersson AB. 

Våra advokatbyråer arbetar med klienten i fokus efter advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Det innebär att vi följer regler om hur advokatbyrån skall drivas och skötas, om vårt arvode, om förhållandet till motpart och domstol och om jäv. En grundsten i de vägledande reglerna är att vi är skyldiga att vara lojal med vår klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa.

Vår filosofi är att bemöta byråns klienter på bästa sätt och med vår kunskap och erfarenhet ge kvalificerad juridisk rådgivning samt biträda våra klienter i domstol.

 

Vi hjälper Dig att söka

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Detta rättsskydd innebär att Din försäkring kan finansiera huvuddelen av Dina kostnader hos oss i samband med tvister som rör privatlivet. För att rättsskyddet i Din försäkring skall träda in måste tvist ha uppstått med en annan part. Du skall ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att Du ska ha haft Din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Om Du har en tvist med någon som Du har varit gift med eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan olika försäkringsbolag och vi hjälper Dig att kontrollera om Din tvist täcks genom Ditt försäkringsbolag. Självrisken som Du får betala uppgår normalt till 20 procent av det totala arvodet och minst 1.500 kr.


Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa Dig som inte kan få hjälp på annat sätt med advokatkostnaden. Om Du hamnar i en tvist som Du och Din motpart inte kan lösa kan Du behöva ta hjälp av oss. I praktiken är rättshjälp ett ekonomiskt stöd för vårt arvode som juridiskt biträde, till Dig som inte själv har möjlighet att betala för vår tjänst. Detta för att Du ska få möjlighet att få Din rätt prövad. Rättshjälp betalar kostnaden för Ditt ombud efter avdrag för den rättshjälpsavgift Du själv skall betala, vilken är anpassad efter Din ekonomiska status. Enligt lagen skall Du i första hand utnyttja rättsskyddet i Dina privata försäkringar. Om Du inte har en försäkring som täcker den aktuella angelägenheten eller saknar försäkring och på grund av Din ekonomiska bakgrund inte borde haft en, kan Du ha rätt till rättshjälp.


Tvist om vårt arvode
Om Du såsom vår klient har invändning mot vårt debiterade arvode kan Du vända dig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodesfrågan eller andra ekonomiska krav å vår advokatbyrå prövad.
Mer information hittar Du på advokatsamfundets hemsida.